3e middelbaar

Welke studierichtingen kan je in het 3e middelbaar kiezen?

Algemene uitleg studierichtingen

De studierichtingen in de 2e graad geven duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Vanaf schooljaar 2021-2022 is  de modernisering secundair onderwijs voor het 1e jaar van de 2e graad van toepassing (3e middelbaar). De finaliteit is belangrijk voor jouw studiekeuze. 

Er zijn 3 mogelijkheden:

1) DOORSTROOMFINALITEIT = doorstromen naar het hoger onderwijs vanuit ASO-TSO en KSO richtingen.   Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen die als doel hebben de leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.

2) ARBEIDSMARKTFINALITEIT = doorstromen naar de arbeidmarkt vanuit BSO-richtingen

Studierichtingen met arbeidsmarktfinaliteit behoren tot eenzelfde studiedomein. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (=hbo5-opleidingen) of voor te bereiden om te gaan werken.

3) DUBBELE FINALITEIT = doorstromen naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs zijn mogelijk vanuit bepaalde TSO&KSO-richtingen. 

Studierichtingen met dubbele finaliteit behoren tot een studiedomein. Zij hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (=hbo5-opleidingen).

Informatie over lessenrooster

Lesuren tellen in de Masterclass - MIRA-LAB - My portfolio

De school heeft alle eindtermen verdeeld in deze specifieke leeromgevingen. Dit wil zeggen dat als je uren van vakken optelt van het lessenrooster, je rekening moet houden dat er ook uren in een MIRA-LAB voorzien worden. Het MIRA-LAB clustert vakken in taal, in cultuur of in STEAM. Een voorbeeld: Nederlands heeft 2u in de masterclass en 2u in het MIRA-LAB in de taal en cultuur cluster omdat het MIRA-LAB de geschikte leeromgeving is om deze specifieke eindtermen te bereiken. 

Een half uur

Als er een 0,5 uur in de lessentabel staat, betekent dit niet dat ze maar een half uur per week deze les hebben.

Mogelijke organisatie van 0,5u:

  • 1 uur week om week 
  • blok 2 uur elke maand
  • een vak komt in 2 van de 4 periodes aan bod
  • project: bv 14 lestijden in één week tijdens het schooljaar
DOORSTROOMFINALITEIT
3 moderne talen (doorstroom)
mod
3 bedrijfswetenschappen (doorstroom)

BW

3 Latijn (doorstroom)
KT T
3 natuurwetenschappen (doorstroom)

weten

3 humane wetenschappen (doorstroom)
HW
DUBBELE FINALITEIT
3 taal en communicatie (dubbel)
TC af
3 bedrijf en organisatie (dubbel)
HT
ARBEIDSMARKTFINALITEIT
3 organisatie en logistiek (Arbeid)
org af